Το κλίμα

 

Το κλίμα της περιοχής του Δήμου είναι εύκρατο, υγιεινό, γλυκό τον χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι, με θερμοκρασιακές αποκλίσεις, όχι ιδιαίτερα έντονες, μεταξύ της παράκτιας ζώνης και της ορεινής-ημιορεινής ενδοχώρας.

 

Σε φυσιολογικά όρια κινούνται και τα ποσοστά βροχοπτώσεων και υγρασίας, που συνηγορούν στην επιβίωση πλούσιας δασώδους χλωρίδας (κάπου το 1/2 του συνολικού εδάφους του Δήμου) και σχετικής πανίδας.

 

Ευνοεί, ακόμα, και τις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, στις οποίες έχει προστεθεί -κατά τις τελευταίες δεκαετίες- και η ανθοκαλλιέργεια.